>

Algemene voorwaardenArtikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.1 Het Platform: Het digitale online platform waar men de E-tickets kan verkopen en kopen;
1.2 De Dienst:het aanbieden van het Platform waarmee Gebruikers E-Tickets voor evenementen kunnen kopen en verkopen;
1.3 Gebruiker(s) en/of U: Een ieder die gebruik maakt van (de Website of Platform van) Ticketbeurs;
1.4 E-ticket: Het electronische ticket in .pdf formaat dat dienst doet als toegangsbewijs voor een evenement;
1.5 Verkooppartij: de aanbieder/verkoper van E-tickets;
1.6 Kooppartij: de koper van E-tickets;
1.7 Gebruikersovereenkomst:De overeenkomst, die gebruikers aangaan met het Platform voor de levering van de diensten;
1.8 Koopovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen de Kooppartij en Verkooppartij door gebruikmaking van het Platform, waarmee E-tickets voor evenementen worden gekocht en verkocht;
1.9 Website: De website www.ticketbeurs.nl;

Artikel 2. Algemeen

2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen en overeenkomsten die door tussenkomst van Ticketbeurs worden verricht/gesloten via het Platform.
2.2 Ticketbeurs is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigenen een herziene versie van de Algemene Voorwaardenop de Website te plaatsen, welke door plaatsing dan automatisch de eerdere voorwaarden zal vervangen. Ticketbeurs zal elke Gebruiker een e-mail verzenden naar het bij Ticketbeurs opgegeven e-mail adres om de Gebruiker te informeren over de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Het is echter wel Uw verantwoordelijkheid dat het opgegeven adres correct is en blijft. Uw voortgezet gebruik van de Website en Platform vormt Uw aanvaarding van de herziene Algemene Voorwaarden. Indien een Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de herziene Algemene Voorwaarden dan wordt hij/zij geacht met onmiddellijke ingang zijn/haar aangeboden E-Tickets te of te laten verwijderen van de Website.

Artikel 3. Gebruikersovereenkomst

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient de Gebruiker in te loggen via zijn/haar Facebook account en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van deze akkoordverklaring is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen u(in uw hoedanigheid van Gebruiker) en Ticketbeurs.
3.2 Ticketbeurs is te allen tijde bevoegd de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang (buiten-gerechtelijk) te ontbinden, indien gerede twijfel bestaat aan de door Verkooppartij of Kooppartij verstrekte gegevens en/of handelen.
3.3 Ticketbeurs is te allen tijde bevoegd om de uitbetaling van de gelden van een verkocht ticket uit te stellen tot twee weken na de datum waarop het ticket gebruikt kan worden.
3.4 Indien Verkooppartij en/of Kooppartij op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, wordt de Gebruikersovereenkomst geacht van rechtswege te zijn ontbonden zonder dat het Platform gehouden zal zijn tot betaling van enige (schade-)vergoeding.

Artikel 4. Koopovereenkomst

4.1 Ticketbeurs treedt bij het aanbieden en verkopen van E-tickets louter op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Kooppartij en Verkooppartij. Ticketbeurs is geen partij bij de Koopovereenkomst die tot stand komt door de aankoop van een E-ticket tussen Kooppartij en Verkooppartij
4.2 De Koopovereenkomst komt tot stand zodra de Kooppartij de aanschaf van een E-ticket of E-tickets van Verkooppartij via het Platform heeft bevestigd en de daartoe geïnstrueerde betaling(en) heeft uitgevoerd.
4.3 Indien Gebruiker kiest voor het via elektronische weg ontvangen van E-tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het E-ticket bij Gebruiker vanaf het moment dat de E-tickets hem hebben bereikt.
4.4 Een beroep op ontbinding van de Koopovereenkomst op grond van artikel 6:625 BW is uitgesloten.
4.5 De verkoopprijs van E-tickets wordt bepaald door de Verkooppartij.

Artikel 5. E-tickets

5.1 Door gebruikmaking van het Platform, acceptatie van de Algemene Voorwaarden, toepasselijke algemene voorwaarden, huisregels en/of gedragsregels van een Evenement garandeert de Verkooppartij Ticketbeurs en Kooppartij dat de door hem aangeboden E-tickets de officiële toegangsbewijzen zijn, zoals door de organisator van het evenement zijn uitgegeven.
5.2 Zodra een Kooppartij op Ticketbeurs een door Verkooppartij aangeboden E-ticket via het Platform heeft aangeschaft, is de Kooppartij rechtmatige eigenaar geworden van de betreffende E-ticket. Deze overdracht is bindend.
5.3 Verkooppartij dient te controleren of een E-ticket via de Website van Ticketbeurs is verkocht. Verkooppartij dient ervoor zorg te dragen dat alle overige duplicaten in zijn bezit worden vernietigd.
5.4 Ticketbeurs streeft naar een veilige handelsplaats voor de Gebruikers. Desondanks kan Ticketbeurs geen enkele garantie geven voor de authenticiteit van de gekochte E-tickets. De aankopen zijn derhalve volledig op eigen risico en Ticketbeurs aanvaard geen aansprakelijkheid ingeval van fraude of misbruik van de Website of het Platform.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid Ticketbeurs

Ticketbeurs zal in geen geval aansprakelijk zijn of gehouden kunnen worden voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker ondervindt wegens het gebruik van de Website, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Ticketbeurs. Elke aansprakelijkheid is in dat geval verder beperkt tot alleen directe schade De aankoop en verkoop van E-tickets via Ticketbeurs is volledig voor risico van de Verkooppartij respectievelijk de Kooppartij.

Artikel 7. Wet bescherming persoonsgegevens

7.1 Ticketbeurs doet al datgene dat is vereist om te voldoen aan een optimale bescherming van de door gebruikers via het Platform verstrekte gegevens en zal deze gegevens volgens haar Privacy Policy, zoals vermeld op haar Website, slechts gebruiken om de Diensten te leveren en de gebruikers met elkaar te laten communiceren.
7.2 Ticketbeurs behoudt zich het recht voor ondanks de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens toch tot (gedeeltelijke) openbaarmaking of gebruik van de verstrekte gegevens over te gaan, indien andere wettelijke bepalingen en/of de toepassing van de Algemene Voorwaarden dit noodzakelijk maakt.

Artikel 8. Rechtskeuze

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en/of het gebruik van de Website worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.